body_background

New Creation Music – Isphephelo

No comments

https://www.youtube.com/watch?v=3YdYH646LDg
For Bookings: 084 288 0006.
facebook web page: New Creation Music.
LYRICS: (Chorus).
Ngicela ungisize nkosi (please aid me Lord).
Ningasuki Endleleni yakho (not to part from your means).
Ngoba mina ngizolahleka (for i will be lost).
lahleeeeka (lost).
Ngoba wena uyisiphephelo sam (for you are my secure area).
X3.
Nkosikhona’s verse (SOPRANO).

Mangingasuka kuwe (if i can move away from you).
Mdali wami (My Creator).
Ngingalahleka (i can be shed).
Oh ngingaduka (i can be shed).
Ngoba wena uphethe impilo yami (for you lug my life).
Wena uhamba nami (you stroll with me).
Uyanginakekela (you deal with me).
Uyanginakekela ngothando (you take treatment of me with love).
Ngothando (with love).

( CHOUS).

Ngicela ungisize nkosi (please help me Lord).
Ningasuki Endleleni yakho (not to part from your way).
Ngoba mina ngizolahleka (for i will be shed).
lahleeeeka (lost).
Ngoba wena uyisiphephelo sam (for you are my refuge).
Siphephelo sam (my safe place).
X2.
Bayabonga’s Verse (ALTO).

Baba wethu somandla (our dad, Lord).
Mdali wethu, kumkani (our creator, King).
Yiba nathi (be with us).
Nkosi yethu (our King).
Sivikele (Protect us).
Nakhu singena ezinkingeni zethu (right here we enter troubles).
Phuma nathi mdali wethu (walk us out our Lord).
Usihlenge (shield us).
Ubenathi (be with us).
Ungenenathi ezinkingeni zethu (be with us when we enter difficulties).
Ube yifu makumnyama (be thy cloud when it is dark).
Usisize usibonise ukukhaya (help us see the light).
Baba wethu (our papa).
Mdali wethu (our creator).
Sicela ube yidwala kuthi (please be our Rock).

( CHORUS).
Ngicela ungisize nkosi (please help me Lord).
Ningasuki Endleleni yakho (not to component from your method).
Ngoba mina ngizolahleka (for i will be shed).
lahleeeeka (shed).
Ngoba wena uyisiphephelo sam (for you are my secure location).
Siphephelo sam (my refuge).

THANK YOU.

No Comments Yet.

Leave a comment